IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Nowy adres email

REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY 

PIERWSZEJ

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu w 2024 roku

 
§1.
Podstawa prawna:
• Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozdział „Przyjmowanie do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
• Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.
 
 
§2.
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
• regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przyjęć do klasy pierwszej IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2024 r.,
• szkole – należy rozumieć przez to IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego w Bytomiu,
• dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
• komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć przez to szkolną komisję rekrutacyjną
powołaną przez dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
Bytomiu,
• organie prowadzącym – należy rozumieć przez to Urząd Miejski w Bytomiu,
• klasie pierwszej – należy rozumieć przez to klasę pierwszą, utworzoną w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w roku szkolnym 2024/2025,
• kandydacie – należy rozumieć przez to absolwenta szkoły podstawowej
uczestniczącego w procesie rekrutacji, której dotyczy regulamin.

 
 
§3.
 
Regulamin określa zasady oraz terminy przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych.
 
 
§4.
 
Za prawidłową organizację i przebieg rekrutacji odpowiedzialni są członkowie komisji
rekrutacyjnej powołani przez dyrektora.
 
§5.
 
Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w 2024 r. szkoła objęta jest systemem rekrutacji
elektronicznej i kandydaci poddają się jej wynikom.
 
§6.
 
W roku szkolnym 2024/2025 utworzone zostaną trzy klasy pierwsze, z których każda będzie
liczyła 24 uczniów.
 
• Klasa 1A - klasa z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie lub matematyką i
językiem angielskim.
• Klasa 1B - klasa z rozszerzoną biologią, chemią lub językiem polskim i językiem
angielskim.
• Klasa 1C - klasa z rozszerzonym językiem polskim, biologią lub historią i językiem
angielskim.
 
§7.
 
1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie
dokonują na etapie naboru. Uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym
rozszerzeń, jeśli istnieją możliwości organizacyjne.
2. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie I.
Uczeń realizuje w klasie I trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie z
przyjętym szkolnym planem nauczania. 
3. Wszyscy uczniowie realizują rozszerzony zakres nauczania języka
angielskiego.
4. Szkoła umożliwia zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył
się w szkole podstawowej. Uczeń wybiera jeden spośród języków:
- język hiszpański,
- język niemiecki.

Języki obce nowożytne będą nauczane w grupach międzyoddziałowych (kontynuacja
lub od podstaw).
5. Przedmiot uzupełniający, realizowany w klasie IV, ustala dyrektor po
zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Z założenia będą to zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia uczniów – istnieje możliwość organizacji zajęć w
języku angielskim z matematyki, geografii, biologii, chemii, filozofii i historii.
 
  §8.
 
W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie
brane będą pod uwagę oceny z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
  §9.
 
Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty, o których mowa
w pkt. c §8.
• klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących:
biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
informatyka,
•  klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących:
biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
informatyka,
•  klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących:
biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
informatyka,
Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole wskazuje
wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,
 
§10.
 
W trakcie rekrutacji za oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych
przedmiotów, o których mowa w §8, można uzyskać następujące ilości punktów:
• celujący -            18 punktów,
• bardzo dobry - 17 punktów,
• dobry -            14 punktów,
• dostateczny -   8 punktów,
• dopuszczający -   2 punkty.
 
 

§11.
 
W trakcie rekrutacji można uzyskać punkty również za:
1. Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 7 punktów,
2. Uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących
konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim,
wojewódzkim; uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego - liczba punktów za
poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6.  Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (maksymalnie 18 punktów),
3. Zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
 
§12.
 
Każdemu kandydatowi w trakcie rekrutacji dolicza się punkty uzyskane w trakcie egzaminu
ósmoklasisty (max 100 punktów).
 
§13.
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych
województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty,
przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
§14.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ilość
punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z §8. Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.
 
§15.
Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego poszczególne części rekrutacji odbędą
się w następujących terminach:
1. od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 kandydat składa wniosek o
przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole
we wniosku wskazuje wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,
 
2. od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o
przyjęcie do szkoły o :

-  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
-  kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem,
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej - dokumenty
do pobrania dostępne w zakładce rekrutacja na stronie 4lo.bytom.pl.
Kandydat winien samodzielnie wpisać do systemu (na stronie
https://slaskie.edu.com.pl/) oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych
przedmiotów oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna dokonuje
weryfikacji wpisanych wyników.
3. Do 11 lipca 2024 r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
4. 12 lipca 2024 r. ma miejsce ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
5. Od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do
 szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o  ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (§15 pkt 2).
6. Od 12 lipca do 17 lipca 2024 r. następuje odbiór złożonych dokumentów przez
kandydatów niezakwalifikowanych.
7. 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 r. – podanie do publicznej wiadomości listy
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 §16.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który spełnił wszystkie wymogi
określone w §15 oraz uzyskał, w trakcie rekrutacji do klas pierwszych, co najmniej 85
punktów, liczonych wg zasad określonych w regulaminie.
§17.
1. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą,
równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły
ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i
ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki
szkolnej ucznia.

2. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji
elektronicznej.
 
§18.
 
Nieprzekazanie przez ucznia bądź jego rodziców oryginałów dokumentów w terminie
określonym w §15 pkt 5 regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i
skreśleniem z listy przyjętych.
 
§19.
 
Jeżeli w terminie oraz trybie określonym w §15 mniejsza ilość uczniów potwierdzi wolę
uczęszczania do szkoły, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć mniejszą
ilość klas pierwszych.
§20.
 
Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na mocy decyzji wydanej na podstawie listy uczniów
przyjętych, opracowanej przez komisję rekrutacyjną.
 
§21.
 
Tryb odwoławczy:
1. W terminie do dnia 23 lipca 2024 r. rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w §21 pkt.1.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
§22.
 
Sprawy związane z rekrutacją do klas pierwszych załatwiane są w sekretariacie  w
godzinach przyjmowania petentów.
 

§23.
 
Składanie dokumentów, o których mowa w §15 pkt. 2 i 5  będzie odbywać się w
pomieszczeniu na parterze szkoły i w sekretariacie.

 

 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu podaje do wiadomości wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty:

  • klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1D - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Współpraca