IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Nowy adres email

 • Kategoria: RODO
 • Opublikowano: poniedziałek, 20 grudzień 2021 13:51
 • Super User
 • Odsłony: 300

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Bytomiu w imieniu którego działa dyrektor mgr Bożena Balcerak

2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu,              ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie            z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych                        z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób      zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

8)  Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

*  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

 1. c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

        osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;

**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 1. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
 3. c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

       prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

 • Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
  z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
  z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
  w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 • Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
  o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
  w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

 

 

 • Kategoria: RODO
 • Opublikowano: czwartek, 05 sierpień 2021 07:38
 • Super User
 • Odsłony: 425

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Strona internetowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

 

Administratorem danych osobowych jest  IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego z siedzibą  w Bytomiu, przy pl. Wł. Sikorskiego 1 tel. 32 281-41-93 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 2. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bytomiu,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją zadań w interesie publicznym w celu prowadzenia strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu i za jej pośrednictwem promowania działalności placówki oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności strony;

 

 1. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz do ustania interesu publicznego;

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);

 

 1. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

 

Współpraca