SZKOŁA
Aktualności
Archiwum
Historia
Patron
Dyrektorzy
Nauczyciele
DOKUMENTY
Przerwy
Galeria
Dojazd
Praca
Kontakt
Pedagog


UCZNIOWIE
Rekrutacja
Matura
Rozszerzenia
Plan
Samorząd
Absolwenci
Biblioteka
Wycieczki
Wolontariat
Imprezy
Sukcesy
Ogłoszenia
Zastępstwa
Niepytani


RODZICE
Zebrania
Materiały
Oferta EdukacyjnaFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu jest wśród 350 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.

Co w jedzeniu piszczy?
BIP


Logo szkoły

+ Aktualności

Aktualności są przechowywane przez okres około miesiąca, a następnie przenoszone są do archiwum aktualności

2 września 2015r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ogłasza konkurs fotograficzny „Ekspresja i harmonia – dwa różne oblicza Bytomia”.

Celem konkursu jest ukazanie za pośrednictwem fotografii ciekawych momentów życia Bytomia, uchwycenie na fotografii dynamiki lub harmonii życia miasta, propagowanie wiedzy o Bytomiu i budowanie jego pozytywnego wizerunku, rozbudzenie wśród jego mieszkańców zainteresowania miastem, oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej bytomian. Zaproszenie do udziału w konkursie organizator kieruje do uczniów bytomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych mieszkańców miasta.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i przesłanie fotografii zgodnych z tematem konkursu. Prace na konkurs przysyłać będzie można do połowy września 2015r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września 2015r. (wtorek) o godz.17.00 w czasie wernisażu wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac w galerii Biura Promocji Bytomia przy Rynku 7.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.cku.bytom.pl

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Bytomia Damian Bartyla i Towarzystwo Miłośników Bytomia.

Sponsorzy nagród: Opera Śląska, Bytomskie Centrum Kultury, Muzeum Górnośląskie.


1 września 2015r.

Plan lekcji na początek roku szkolnego 2015/2016

Zapraszamy do sprawdzenia planów zajęć


Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2015r. godz. 9.00 - spotkania z wychowawcami klas.

Msza Święta godz. 8.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny na Rynku.


Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 można składać w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2015 roku:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21, na parterze budynku w pokoju nr 8,

oraz w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej w zależności od miejsca zamieszkania składającego wniosek:

w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 5 w Bytomiu przy ulicy Orzegowskiej 20a (poniedziałek – wtorek; czwartek – piątek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 6 w Bytomiu przy ulicy Piecucha 10 (poniedziałek – czwartek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 7 w Bytomiu przy ulicy Szymały 122b (poniedziałek – czwartek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 8 w Bytomiu przy ulicy Stolarzowickiej 35 (poniedziałek – czwartek, w godz. 8-10)


UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
• Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
 uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 uczniów klasy IV technikum
 uczniów :
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
• Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?
Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, , w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas IV technikum, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
a. słabowidzącym,
b. niesłyszącym,
c. słabosłyszącym,
d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty. Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy - również są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów edukacyjnych.
• Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.  w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.  realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 20 listopada 2015r.
Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

Dyrektor Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

mgr Monika Szulakowska


13 sierpnia 2015 r.

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracowników niepedagogicznych o 8 godzin w miesiącu sierpniu 2015r. (zgodnie z art. 130§2 Kodeksu Pracy) z powodu wystąpienia święta w dniu 15 sierpnia 2015r. w sobotę, ustala się dzień 14 sierpnia 2015r. (tj. piątek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.


14 lipca 2015 r.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Do pobrania wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 w formacie *.doc


25 czerwca 2015 r.

Zakończenie roku szkolnego

dla klas I o godz. 9.00

dla klas II o godz. 10.00
24 czerwca 2015 r.

Rozdanie nagród laureatom i finalistom XVI Konkursu Powiatowego "Bytom na kartach historii"

24 czerwca 2015 roku w sali Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego Muzeum Górnośląskiego odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom i finalistom XVI Konkursu Powiatowego " Bytom na kartach historii". Wśród laureatów byli uczniowie naszej szkoły ; Pierz Natalia i Lach Angelika ,które zajęły III miejsce. Finaliści z naszej szkoły to uczniowie: Julia Pradelok , Widera Agnieszka, Natalia Wojciechowska, Maciej Walkowiak , Segert Dominika, Kościecha Agnieszka. Laureaci oraz finaliści odebrali z rak Prezydenta Damiana Bartyli nagrody i dyplomy. Zaproszeni goście i uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzenia wystaw Muzeum Górnośląskiego .Przewodnikiem był kustosz muzeum Maciej Droń.


12 czerwca 2015 r.

Wyróżnienie w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Obraz a Słowo"

zdobyła Agata Huni w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Gratulujemy!!!


3 czerwca 2015 r.

W sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu znajduje się puszka, do której zbieramy pieniądze na rehabilitację Andrzeja Grzeli "Qni" z zespołu Ryczące Dwudziestki. Jesteśmy jedynym miejscem w Bytomiu, które może zbierać takie datki na ten cel. Wspierajcie nas w tym działaniu!

Poniżej znajduje się artykuł o Andrzeju Grzeli "Qni"

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3843491,cudem-przezyl-swoj-ostatni-koncert-przyjaciele-wierza-ze-znow-zaspiewa,id,t.html?cookie=1


30 maja 2015 r.

W dniu 30.05.2015 r. uczennice naszej szkoły Kinga Zawada i Katarzyna Urbańczyk brały udział w VII Mistrzostwach Śląska Szkół w brydżu sportowym w Katowicach i wywalczyły dla naszego liceum I miejsce i złoty puchar.


27 maja 2015 r.

Uczennica klasy 2 c Dagmara Szczepanik wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Wokalno-Recytatorskim "Towary liryczne Agnieszki Osieckiej"

Dagmara zdobyła w tym konkursie II miejsce i tytuł laureata oraz wzięła udział w uroczystej konkursowej gali, która miała miejsce w dniu 27 maja 2015 r. w Chorzowskim Centrum Kultury . Uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dagmara została zgłoszona do konkursu przez prof. Iwonę Orlacz.


26 maja 2015 r.

W Dniu Matki odbyła się wycieczka do Grodu Kraka.

Młodzież pod przewodnictwem prof. Szymona Opary, prof. Karoliny Mamcarczyk oraz prof. Marcina Pośpiecha zwiedzała Teatr im. Juliusza Słowackiego, zobaczyła Pomnik Grunwaldzki, zwiedzała Galerię Malarstwa w Sukiennicach, Katedrę na Wawelu. Idąc śladem Młodej Polski, wysłuchaliśmy wykład o witrażach oraz polichromii Stanisława Wyspiańskiego w Kościele o. Franciszkanów. Podziwialiśmy również ołtarz Wita Stwosza oraz polichromie Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera w Kościele Mariackim. Chociaż pogoda nie dopisała, atmosfera i humory były wspaniałe.


25 maja 2015 r.

W ubiegły weekend po raz kolejny uczennica klasy II Marta Śrutwa zdobyła tytuł mistrzyni Polski Seniorów w akrobatyce sportowej w konkurencji trójki kobiet wraz z Magdą Rajtor i Oliwią Hałupka.

Dziewczyny po udanym starcie uzyskały nominacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w akrobatyce sportowej, które odbędą się w październiku 2015 w Niemczech.


21 maja 2015 r.

Nasi wszechstronnie uzdolnieni uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich i miejskich.

Magdalena Bilicka z klasy I uzyskała wynik dobry w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego FOX (19 miejsce w regionie na 1042 osoby z regionu)

Angelika Kozłowska uzyskał wyróżnienie w konkursie miejskim "Jeśli potrafisz pchaj się na afisz".

Gratulujemy!!!


5 maja 2015 r.

Kolejne sukcesy naszych uczniów

Gratulujemy!!!ZDAJĄCY INFORMATYKĘ

ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania w wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego czasie:

poniedziałek 18 maja 2015 r.
w godzinach: 10.00 - 11.00
28 kwietnia 2015 r.

Uczennica klasy 2d Marta Śrutwa - zawodniczka klubu akrobatycznego Dosir Sokolnia Chorzów wraz z partnerkami z zespołu: Magdą Rajtor i Oliwią Hałupka zdobyła w dniach 22-24.03.2015 na Międzynarodowym Turnieju Acro Cup w Portugalii srebrny medal w kategorii senior. Dziewczyny otrzymały również dodatkowe wyróżnienie za najwyższą trudność układu w całym turnieju.

GRATULUJEMY!!!27 kwietnia 2015 r.MATURA 2015

Maturzysto pamiętaj o:

- dowodzie tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL
- czarnym długopisie
- przybyciu godzinę przed egzaminem
- przyborach pomocniczych (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa)

Osoby zdające egzamin maturalny w pracowni informatycznej (przy komputerze) proszone są o kontakt z opiekunem pracowni

Harmonogram egzaminu maturalnego do pobrania w formacie *.pdf


27 kwietnia 2015 r.

Zwolnieni z teorii

Kolejne sukcesy naszych uczniów
https://www.facebook.com/zwolnienizteorii


17 kwietnia 2015 r.

Nasi uczniowie uczestniczyli, jako wolontariusze, w Meczu Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Szombierkach w Hali na Skarpie.


Fotorelacja autorstwa Zuzi Cieniawskiej z klasy I F


16 kwietnia 2015 r.

Kolejny sukces naszej uczennicy


10-12 kwietnia 2015 r.

Kolejne sukcesy uczennicy 2 klasy. W dniach 10.-12.04.2015 na Międzynarodowym Turnieju Akrobatyki w Purs- Belgia Marta Śrutwa zajęła 3 miejsce w konkurencji trójki kobiet kategorii senior.
Podczas kolejnego weekendu w Krakowie w dniu 18.04.2015 nie miała już sobie równych i wraz z koleżankami z zespołu zdobyła złoto w kategorii senior.

GRATULUJEMY!!!5 kwietnia 2015 r.

Kolejny sukces naszej uczennicy


29 marca 2015 r.

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na wernisaż wystawy "Wyzwolenie na szybko"

Wystawa odbędzie się w:
Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 12
8 Kwietnia godz. 17.00

Prace wystawiają:

Wioletta Gostomczyk (malarstwo)

Młoda, pełna pasji malarka swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła kilka lat temu na studiach pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pasja pojawiła się niemalże od razu, co w efekcie pozwoliło na narodzenie się wielu dzieł o specyficznym charakterze. Jej malarstwo cechuje się delikatną formą, pastelowymi odcieniami oraz nutką tajemniczości. Obrazy można interpretować na wiele sposobów. Przedstawiają one postacie ludzkie wyrażające określone emocje. Pomysł na prezentację prac pojawił się całkiem niedawno wraz z chęcią podzielenia się emocjami z odbiorcami. Sztuka dla autorki ma ogromne znaczenie, dlatego też uważa, że warto dać cząstkę siebie komuś innemu w nadziei na to, że wywoła ona u kogoś podobne odczucia.

Błażej Barański (fotografia)

Urodzony 1991, polski malarz, poeta, fotograf. Uczestnik kilku wystaw, kilkakrotnie nagradzany za swoją twórczość. Z zamiłowania matematyk, z wykształcenia inżynier Automatyki i Robotyki. Sztuka jest dla niego ucieczką ze świata, szeroką drogą, którą łatwiej kroczyć. Ostatnio zafascynowany fotografią, chce uchwycić jak najwięcej przemijających chwil. Jego twórczość nie jest skupiona wokół jednego tematu, fotografuje to co jest piękne, pisze o tym co smutne, maluje to czego nie widać.


28 marca 2015 r.

Dzisiaj maturzyści pisali próbną maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym.


27 marca 2015 r.

Uczniowie klas III uczestniczyli dzisiaj Targach Edukacyjnych w Hali na Skarpie, gdzie mieli okazję zapoznać się z oferta szkół wyższych. Po raz kolejny grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Drezna. W wyjeździe zorganizowanym przez p. Marcina Pośpiecha uczestniczy 42 uczniów klas I i II, którzy maja okazję zwiedzić stolicę Saksonii.


24 marca 2015 r.

Uczniowie klas 1b i 1e uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”. Klasa 2e miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


21 marca 2015 r.

W wiosenny sobotni poranek maturzyści zmagali się z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym.


20 marca 2015 r.

Uczniowie klasy 2d uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”.


20 marca 2015 r.

Szanowni Państwo, Pragnę Państwa poinformować, że 16 kwietnia 2015 Wydział Lekarski w Katowicach organizuje Dzień Otwarty.


Gorąco zachęcam do skorzystania z okazji bliższego poznania Kampusu Katowice-Ligota, gdzie zlokalizowany jest nasz Wydział. Ten Dzień to również okazja dla młodzieży, aby bliżej poznać świat akademicki i być może przyszłych kolegów. Aby przekonać kandydatów, że warto studiować medycynę na Naszym Wydziale polecam zwiedzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – najnowocześniejszego ośrodka tego typu w Polsce.
Zapraszam serdecznie do odwiedzin i przesyłam w załączeniu plakat wraz ze szczegółowym programem Dnia Otwartego z prośbą o rozpowszechnienie tych informacji wśród uczniów Państwa szkół.

Uprzejmie proszę też o odesłanie formularza zgłoszeniowego, co ułatwi organizację tego dnia.

Z poważaniem
Prof. Jan E. Zejda
Dziekan WLK

plakat
formularz


18 marca 2015 r.

W załączeniu przesyłam zaproszenie na - zaplanowane w ramach VIII Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki - wykład prof. Bogdana Dembińskiego "Fizyka i metafizyka światła" oraz wernisaż wystawy fotografii "Światło i Światłość".

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński kieruje Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego badań i zainteresowań jest filozofia starożytna, szczególnie filozofia Platońska. Zajmuje się również współczesną filozofią nauk przyrodniczych, w tym filozofią matematyki.

Do wysłuchania wykładu zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i szkół policealnych).

Zainteresowani wykładem nauczyciele proszeni są o wcześniejsze potwierdzenie udziału z podaniem przewidywanej liczby uczniów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca (tel. 322 810 817 lub e-mail cku@cku.bytom.pl).

Uzupełnieniem wykładu będzie wernisaż wystawy kilkudziesięciu fotografii, których motywem przewodnim jest "Światło i Światłość".

Ryszard Kłak
dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Zaproszenie


19 marca 2015 r.

Klasa 1b miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


18 marca 2015 r.

Klasa 2c miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


18 marca 2015 r.

Pragnąc kontynuować z Państwem współpracę w ramach przedstawienia oferty edukacyjnej studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie zapoznania Maturzystów w Państwa Szkole ze szczegółami edukacyjnymi zaprezentowanymi w załączonym folderze. Załączone dokumenty przygotowane są do druku w formacie A-4 i A-3. Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpowszechnieniu oferty edukacyjnej oferowanej przez Wydział Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z poważaniem

Dyrektor
Instytutu Organizacji i Zarządzania
Wydziału Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej
Dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WATPismo przewodnie

Folder informacyjny


17 marca 2015 r.

Uczestnicy fakultetu z języka polskiego uczestniczyli dzisiaj w warsztatach medialnych w BCK „Przestrzeń w literaturze i filmie”, które odbyły się w ramach programu KinoSzkoła.


16 marca 2015 r.

Klasa 2f miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


14 marca 2015 r.

Dzisiaj maturzyści pisali próbną maturę z biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym.


12-13 marca 2015 r.

Grupa uczniów klas III, udała się na pielgrzymkę do Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie. Część uczniów przebyła trasę do Częstochowy pieszo, rozpoczynając wędrówkę już w czwartek. Klasa 2d miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


12 marca 2015 r.

Pragniemy zaprosić Państwa uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Teatr w obiektywie” organizowanym przez III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Konkurs wpisuje się w obchody 250 – lecia Teatru Publicznego w Polsce oraz ma stanowić pretekst do bliższego przyjrzenia się teatrowi (repertuarowemu, amatorskiemu, szkolnemu) w związku ze zbliżającym się 27 marca Międzynarodowym Dniem Teatru.

Organizatorom przyświecają następujące cele:

1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
2. Zainteresowanie młodzieży teatrem jako miejscem inspirującym.
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Dla uczestników przewidzieliśmy nagrody rzeczowe a dla opiekunów podziękowania za wkład pracy.

Prosimy o dostarczanie prac (pocztą lub osobiście) do 30 marca 2015 roku do sekretariatu szkoły ( III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie ul. Farna 5-7 41 -506 Chorzów).

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Katarzyna Sikora

AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STEFANA BATOREGO
41-506 CHORZÓW UL.FARNA 5-7
NIP 6272652004 REGON 240975313
www.3lo.edu.pl

Regulamin konkursu


12 marca 2015 r.

Szkoła Policealna nr 1 w Tarnowskich Górach

zaprasza na DNI OTWARTE w okresie

23.03.2015 - 24.03.2015

od godziny 11.00-17.00

w programie :

- zwiedzanie klasopracowni zawodowych,
- możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów:
a) masażu leczniczego,
b) pielęgnacji i stylizacji paznokci,
c) henny brwi i rzęs,
d) zabiegów fizykalnych,
- słodki poczęstunek.


11 marca 2015 r.

Uczniowie klas 3a, 3b, 3c, 3e, 3f wybrali się dzisiaj do Zabrza na przedstawienie „Tanga” wg sztuki S. Mrożka. Klasa 2b miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


10 marca 2015 r.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie księdza profesora Michała Hellera „Od Wielkiego Wybuchu do gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?” organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ksiądz profesor Heller jest znanym na całym świecie naukowcem, znakomicie łączącym ze sobą różne dziedziny nauki z filozofią, współpracował z wieloma naukowcami (jak np.:George Cayne). Wycieczkę organizowała pani Weronika Kaluba – Dytkowska. Na wykładzie ks.prof. Heller ciekawym, lecz nieskomplikowanym językiem starał się rzucić trochę światła na temat pochodzenia dobra i zła, oraz ich powiązania z drugą zasadą termodynamiki. Po wykładzie istniała możliwość uzyskania autografu sławnego polskiego naukowca.


10 marca 2015 r.

Uczniowie klasy 3d wybrali się dzisiaj na przedstawienie „Tanga” wg sztuki S. Mrożka, spektakl odbył się w Teatrze Nowym w Zabrzu. Grupa uczniów klas I i III uczestniczyła dzisiaj w wykładzie Michała Hellera „Od Wielkiego Wybuchu do gułagu”. Wyjazd na Uniwersytet Śląski zorganizowała p. W. Kaluba.


9 marca 2015 r.

Klasa 2a miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


7 marca 2015 r.

Dzisiaj odbyły się próbne matury na poziomie rozszerzonym z WOSu, fizyki, chemii oraz z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.


6 marca 2015 r.

Grupa uczniów klas I i II uczestniczyła dzisiaj w wycieczce narciarskiej w Beskidy. Opiekunami podczas wyjazdu byli p. W. Kaluba, p. B. Świątek i p. A. Świątek.


5 marca 2015 r.

Jak co roku zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Moja ulubiona pora roku". W załączniku przesyłamy regulamin wraz z kartą zgłoszenia.

Marzena Krok
Sekretariat MDK2

Regulamin


5 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Sląskiej "Karlik",

który to stanowi rejonowe eliminacje do Sląskiego Śpiewania.Termin przesłuchań wstępnych - 14.04 (kartę zgłoszenia należy przesłać wraz z załącznikami do 8.04). Proszę o przekazanie tego maila do nauczycieli śpiewu, rytmiki, nauczania początkowego. Zapraszamy zespoły, solistów, zespoły taneczne.

z pozdrowieniami

Sylwia Mistewicz
dział organizacji imprez OPP4 "CET"


Regulamin
Karta zgłoszenia
Ochrona danych


5 marca 2015 r.

Klasa 1e miała dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


3 marca 2015 r.

Oferta nauczania w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie 4 klas pierwszych. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów. Klasy podzielone będą według stopnia znajomości języków obcych. Językiem wiodącym może być język angielski lub język niemiecki.

Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych zakresie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość sprecyzowania swych zainteresowań i dokonanie przemyślanego wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom możliwość wyboru 3 przedmiotów spośród następujących: język polski, języki obce, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizować będą przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zależności od wybranych przedmiotów, realizowanych zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z przedmiotów uzupełniających - przyroda lub historia i społeczeństwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuować będą w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone będą w grupach międzyoddziałowych.

Przykładowe możliwości realizacji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mogą to być:
a. biologia, chemia, fizyka
b. biologia, chemia, język polski
c. biologia, geografia, język polski
d. wiedza o społeczeństwie, historia, język polski
e. matematyka, informatyka, fizyka
f. matematyka, geografia, fizyka
g. wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia
h. język obcy nowożytny i dwa przedmioty ogólnokształcące spośród następujących:
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Realizując misję propagowania sportowego trybu życia, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy zajęcia sportowe z: koszykówki, siatkówki/ siatkówki plażowej, piłki nożnej, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, siłownię/tenis stołowy, pływanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, żeglarstwo/ratownictwo, wspinaczkę skałkową, kręgle. W ramach zajęć z wychowania fizycznego proponujemy także zajęcia taneczne, aerobik i step.

W ofercie mamy także wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat można zaliczyć wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do filharmonii i teatrów, wyjazdy na sesje naukowe, odbywające się na Politechnice Śląskiej i w Uniwersytecie Śląskim. Szkoła posiada zaangażowaną, otwartą i jednocześnie doświadczoną kadrę. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, pełniący funkcję egzaminatorów maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od lat pracujemy w systemie grup międzyoddziałowych, w klasach drugich i trzecich koncentrujemy się na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemyślenia i właściwy wybór przedmiotów zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowiązkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na poświęcenie uwagi tym przedmiotom, które uczeń naprawdę lubi. Zajęcia fakultatywne to także możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych klas, gdyż zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

IV Liceum Ogólnokształcące na co dzień tętni życiem. Młodzież regularnie organizuje noce filmowe, wieczornice artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, flash mobach czy lipdubach, nagrywa filmy i muzykę. Zdobywamy także nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych.

Jesteśmy więc szkołą wszechstronną. Łączymy tradycję i nowoczesność. Dlatego 1 września musisz być z nami.


2 marca 2015 r.

Uczestnicy i organizatorzy "Amatorskiej Wystawy Fotograficznej uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu BEZ KLISZY 7" zapraszają na Wernisaż wystawy do CH AGORA w Bytomiu w dniu 4 marca 2015 roku o godzinie 18.00


2 marca 2015 r.

Klasy 1a i 1d miały dzisiaj zajęcia z preorientacji zawodowej.


2 marca 2015 r.

STOWARZYSZENIE AMADEUSZ

43-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3
NIP 222-081-64-20 tel./fax. 32 764 36 45
PKO BP 34 1020 2528 0000 0102 0165 2957 www.stowamad.pl
Zarząd Stowarzyszenia Ognisk Edukacyjno Artystycznych bardzo prosi o przekazanie nauczycielom i uczniom Państwa szkoły informacji, że IX Edycja Internetowego Konkursu Wiedzy Muzycznej wkrótce się rozpocznie.
Patronat honorowy nad Festiwalem i Internetowym Konkursem Wiedzy Muzycznej objęli:
Prezydent Miasta Mysłowice - Edward Lasok
Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach - prof. zw. Jan Malicki
Konkurs rozpocznie się 21.03.2015 r. i będzie trwał do 12.04.2015 r. Całość przeprowadzona zostanie za pomocą Internetu.
Na stronie http://stowamad.edu.pl można się już zarejestrować i od 21.03.2015 r. brać udział w rozwiązywaniu zadań i testów konkursowych. Uczniowie w konkursie rejestrują się samodzielnie w podobny sposób jak na portalach społecznościowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidujemy nagrody rzeczowe, które wręczane będą 18.04 2015 r. podczas Koncertu Finałowego w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Wszelkie pozostałe informacje zamieszczone są na stronie konkursu http://stowamad.edu.pl lub stronie stowarzyszenia http://www.stowamad.pl w regulaminie.

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału Państwa uczniów w konkursie.
Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia AMADEUSZ


24 lutego 2015 r.

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 do 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów. W dniach od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1800, natomiast w sobotę w godzinach 1000 – 1300. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. Zachęcam do analizy i wyeksponowania informacji o miejscach świadczenia pomocy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów występujących na Państwa terenie.

Mając na względzie powyższe uprzejmie proszę o poinformowanie podległe Państwu jednostki o tych działaniach, jak również jeżeli to możliwe o umieszczenie informacji o Tygodniu na stronach internetowych Państwa Urzędu.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem Sienkiewiczem – starszym specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości nr telefonu – 22/ 2390649; e –mail: sienkiewicz@ms.gov.pl


20 lutego 2015 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej - do pobrania plik *.pdf


9 lutego 2015 r.

Wydział Edukacji informuje, że 13 lutego na Placu Sobieskiego na lodowisku otwartym odbędzie się zakończenie ferii zimowych na które serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Od samego rana (8.00) będzie można pojeździć na łyżwach za darmo. O 11.00 zaczynamy zabawę. Spodziewajcie się wielu atrakcji. Będziecie mogli spotkać się z hokeistami Polonii Bytom, zobaczyć jazdę figurową na lodzie, wziąć udział w konkursach tańca w parach czy w slalomie z przeszkodami. Miłośnicy jazdy rowerem już trenują formę przed pokazem rowerowych akrobacji na lodzie. Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla wszystkich, którzy nie jeżdżą na łyżwach: zabawy na śniegu, konkursy sprawnościowe. Będziecie też mogli potańczyć zumbę czy nauczyć się robić zwierzęta z baloników. O 16.00 na lodowisku i na placu Sobieskiego rozpocznie się wielka dyskoteka. Uwaga, uwaga! Kto może, niech weźmie komórkę albo aparat fotograficzny! Z waszych zdjęć stworzymy fotoreportaż z zakończenia ferii. Zdjęcia nadsyłajcie przez trzy dni po zakończeniu imprezy (do poniedziałku, 16 lutego) na adres: promo@um.bytom.pl


8 stycznia 2015 r.

Uwaga Maturzyści!

Dnia 7 lutego 2015r.

upływa termin zgłoszenia zmian w deklaracjach maturalnych

oraz termin zgłoszenia

do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu lub absolwentów, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości.


15 stycznia 2015 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu


16 stycznia 2015 r.

Dni Otwarte w Krakowie


Program Dni Otwartych - do pobrania


15 stycznia 2015 r.

Zdaj maturę z WSZOPem


4 Liceum Ogólnokształc±ce. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ