UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Miasta partnerskie

Recklinghausen (Niemcy)
Recklinghausen - miasto w zachodnich Niemczech, w landzie Nadrenia Pnocna Westfalia, nad kanaem Ren-Herne. Miasto ma powierzchni 66,41 km2 i zamieszkiwane jest przez ok. 127 tys. mieszkacw.

Recklinghausen to wczesnoredniowieczna osada Sasw. Prawa miejskie otrzymao w 1236 r. Od czasu odkrycia w XIX wieku z wgla Recklinghausen stao si jednym z orodkw przemysowych zagbia Ruhry z rozwinitym przemysem wydobywczym i maszynowym. W ubiegym wieku miasto przeszo procesy transformacji, zlikwidowano kopalnie, a Recklinghausen przeywao problemy podobne do bytomskich.

Umow partnersk pomidzy Bytomiem i Recklinghausen podpisano 15 grudnia 2000 r. w Bytomiu, a nastpnie 13 marca 2001 r. w Recklinghausen. Umowa zakada wspprac pomidzy miastami w dziedzinach: zarzdzanie komunalne, ochrona rodowiska i ekologia, kultura i owiata, rozwj gospodarczy i strukturalny, zagadnienia socjalne.

Kontakty partnerskie utwierdzone przez podpisanie Umowy Partnerskiej, w ktrej obie strony deklaruj wol rozwijania wsppracy, s wynikiem wieloletnich kontaktw pomidzy spoecznociami lokalnymi obu miast w wielu dziedzinach, ktre sigaj nawet okresu midzywojennego i zwizane s z silnym rozwojem regionw przemysu wglowego Ruhry i lska. Kontakty te osabione po II wojnie wiatowej, wzmocnione zostay szczeglnie w wyniku zmian systemowych jakie zaszy w Polsce w latach 90, czego efektem jest zawarcie Umowy Partnerskiej. Wsppraca pomidzy miastami partnerskimi rozwija si szybko i obejmuje coraz to szersze grupy spoeczne. Czsto kontakty maj charakter prywatny pomidzy mieszkacami obu miast, co wynika z faktu, i w Recklinghausen osiedlio si wielu byych mieszkacw Bytomia. Przyczynia si to do tworzenia kontaktw partnerskich "od dou", a nie jedynie kontaktw sformalizowanych i inicjowanych przez wadze miast.

strona miasta Recklinghausen: www.recklinghausen.deButte Silver Bow (USA)
Butte Silver Bow - miasto w Stanach Zjednoczonych w poudniowo-zachodniej czci stanu Montana, w Grach Skalistych. Od 1881 r. jest siedzib wadz hrabstwa Silver Bow. W 1977 Butte poczone zostao z Silver Bow, tworzc oficjalnie Butte-Silver Bow. Miasto zamieszkuje ponad 30 tys. mieszkacw.

Butte jest orodkiem grnictwa odkrywkowego, wydobywa si tam rudy miedzi, oowiu i cynku oraz srebra i zota. Posiada te rozwinity przemys maszyn grniczych oraz przemys precyzyjny. W Butte dziaa wysza szkoa grnicza (oddzia University of Montana) Ponadto Butte to orodek turystyczny (pokazy pracy grnikw, wytopu elaza, ogrody Columbia, Stanowy Park Lewis i Clark Caverns, tereny lene Deerlodge National Forest z zarzdem w Butte-Silver Bow, teren narciarki Beef Trail).

Umow partnersk podpisano dnia 22 maja 2001 r. w Bytomiu. Umowa zakada wspprac w dziedzinach: zarzdzanie komunalne, ekologia i ochrona rodowiska, kultura i edukacja, problemy socjalne.

W ramach wsppracy 21 maja 2001 r. zorganizowane zostao seminarium gospodarcze, ktrego celem byo zaprezentowanie gociom naszej gminy oraz nawizanie bezporedniej wsppracy pomidzy podmiotami gospodarczymi obu pastw.
,br> Nawizana zostaa take wsppraca pomidzy Bytomskim Koem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym a organizacj Building Self - Worth in People with Disability z miasta Butte. Wsppraca polega na wymianie dowiadcze dotyczcych mieszkalnictwa i zatrudniania osb z niepenosprawnoci umysow.

16 padziernika 2002 r. - w Bytomiu gocili czonkowie firmy Startech, ktrzy podpisali z Bytomiem list intencyjny w sprawie wymiany modziey i praktyk studenckich. Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 5 im. Johna F. Kennedy'ego otrzyma od firmy grant w wysokoci 50 tys. dolarw na ten cel.

strona miasta Butte Silver Bow: www.co.silverbow.mt.us

rdo: Biuro Prasowe Urzdu Miejskiego w Bytomi

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ