UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2016]

27 stycznia 2016 r.

Regulamin Konkursu „Zegar na Wiey”

1. Konkurs „Zegar na Wiey” skierowany jest do uczniw bytomskich gimnazjw.
2. Kade gimnazjum z terenu Bytomia moe wystawi do 4 uczestnikw (ewentualna wiksza liczba uczestnikw musi by uzgodniona organizatorami).
3. Szkoy mog zgasza uczestnikw konkursu do 4 marca 2016 roku telefonicznie lub na adres e-mailowy sekretariatu IV Liceum Oglnoksztaccego w Bytomiu .
4. Konkurs odbdzie si 15 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w IV Liceum Oglnoksztaccym w Bytomiu.
5. Pierwsza pgodzinna cz konkursu bdzie miaa charakter testu i bdzie dotyczya zada zwizanych z zegarem. Druga 45 minutowa cz – finaowa bdzie skadaa si z zada otwartych o tej samej tematyce i odbdzie si po pgodzinnej przerwie.
6. Organizatorzy zastrzegaj sobie moliwo rezygnacji drugiej czci, jeli wyniki testu od razu pozwol na wyonienie zwycizcy.
7. Ostateczne wyniki konkursu zostan przesane do zainteresowanych szk poczt elektroniczn, a laureaci bd zaproszeni na uroczysto wrczenia nagrd i dyplomw.
8. Organizatorzy przewiduj wartociowe nagrody rzeczowe!


14 stycznia 2016 r.

14 stycznia 2016 r.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodzicw i opiekunw na zajcia „Szkoy Dla Rodzicw” organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu. Tematem najbliszego spotkania bd „Zabawy fundamentalne – w co i jak bawi si z maym dzieckiem aby stymulowa jego rozwj.” Zajcia prowadz pracownicy Poradni mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz oraz mgr Izabela Sagolla.

Spotkanie odbdzie si w dniu 20 stycznia 2016 (roda) o godzinie 16.30. w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstacw Warszawskich 12.

Spotkania w ramach „Szkoy Dla Rodzicw” s bezpatne, nie s wymagane wczeniejsze zgoszenia. Sowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Prosz o zaproszenie na Spotkanie zainteresowanych rodzicw.

Z powaaniem

Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 2819405


13 stycznia 2016 r.
13 stycznia 2016 r.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ