UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

29 marca 2015 r.

Organizatorzy maj zaszczyt zaprosi Szanownych Pastwa na wernisa wystawy "Wyzwolenie na szybko"

Wystawa odbdzie si w:
Modzieowym Domu Kultury nr 1
w Bytomiu
ul. Powstacw Warszawskich 12
8 Kwietnia godz. 17.00

Prace wystawiaj:

Wioletta Gostomczyk (malarstwo)

Moda, pena pasji malarka swoj przygod z malarstwem rozpocza kilka lat temu na studiach pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pasja pojawia si niemale od razu, co w efekcie pozwolio na narodzenie si wielu dzie o specyficznym charakterze. Jej malarstwo cechuje si delikatn form, pastelowymi odcieniami oraz nutk tajemniczoci. Obrazy mona interpretowa na wiele sposobw. Przedstawiaj one postacie ludzkie wyraajce okrelone emocje. Pomys na prezentacj prac pojawi si cakiem niedawno wraz z chci podzielenia si emocjami z odbiorcami. Sztuka dla autorki ma ogromne znaczenie, dlatego te uwaa, e warto da czstk siebie komu innemu w nadziei na to, e wywoa ona u kogo podobne odczucia.

Baej Baraski (fotografia)

Urodzony 1991, polski malarz, poeta, fotograf. Uczestnik kilku wystaw, kilkakrotnie nagradzany za swoj twrczo. Z zamiowania matematyk, z wyksztacenia inynier Automatyki i Robotyki. Sztuka jest dla niego ucieczk ze wiata, szerok drog, ktr atwiej kroczy. Ostatnio zafascynowany fotografi, chce uchwyci jak najwicej przemijajcych chwil. Jego twrczo nie jest skupiona wok jednego tematu, fotografuje to co jest pikne, pisze o tym co smutne, maluje to czego nie wida.


28 marca 2015 r.

Dzisiaj maturzyci pisali prbn matur z jzyka angielskiego na poziomie podstawowym.


27 marca 2015 r.

Uczniowie klas III uczestniczyli dzisiaj Targach Edukacyjnych w Hali na Skarpie, gdzie mieli okazj zapozna si z oferta szk wyszych. Po raz kolejny grupa uczniw naszej szkoy wybraa si na wycieczk do Drezna. W wyjedzie zorganizowanym przez p. Marcina Popiecha uczestniczy 42 uczniw klas I i II, ktrzy maja okazj zwiedzi stolic Saksonii.


24 marca 2015 r.

Uczniowie klas 1b i 1e uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”. Klasa 2e miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


21 marca 2015 r.

W wiosenny sobotni poranek maturzyci zmagali si z arkuszem z jzyka polskiego na poziomie podstawowym.


20 marca 2015 r.

Uczniowie klasy 2d uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”.


20 marca 2015 r.

Szanowni Pastwo, Pragn Pastwa poinformowa, e 16 kwietnia 2015 Wydzia Lekarski w Katowicach organizuje Dzie Otwarty.


Gorco zachcam do skorzystania z okazji bliszego poznania Kampusu Katowice-Ligota, gdzie zlokalizowany jest nasz Wydzia. Ten Dzie to rwnie okazja dla modziey, aby bliej pozna wiat akademicki i by moe przyszych kolegw. Aby przekona kandydatw, e warto studiowa medycyn na Naszym Wydziale polecam zwiedzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – najnowoczeniejszego orodka tego typu w Polsce.
Zapraszam serdecznie do odwiedzin i przesyam w zaczeniu plakat wraz ze szczegowym programem Dnia Otwartego z prob o rozpowszechnienie tych informacji wrd uczniw Pastwa szk.

Uprzejmie prosz te o odesanie formularza zgoszeniowego, co uatwi organizacj tego dnia.

Z powaaniem
Prof. Jan E. Zejda
Dziekan WLK

plakat
formularz


18 marca 2015 r.

W zaczeniu przesyam zaproszenie na - zaplanowane w ramach VIII Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki - wykad prof. Bogdana Dembiskiego "Fizyka i metafizyka wiata" oraz wernisa wystawy fotografii "wiato i wiato".

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiski kieruje Zakadem Historii Filozofii Staroytnej i redniowiecznej Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Przedmiotem jego bada i zainteresowa jest filozofia staroytna, szczeglnie filozofia Platoska. Zajmuje si rwnie wspczesn filozofi nauk przyrodniczych, w tym filozofi matematyki.

Do wysuchania wykadu zapraszamy nauczycieli i uczniw szk ponadgimnazjalnych (licew, technikw i szk policealnych).

Zainteresowani wykadem nauczyciele proszeni s o wczeniejsze potwierdzenie udziau z podaniem przewidywanej liczby uczniw. Zgoszenia przyjmowane bd do 20 marca (tel. 322 810 817 lub e-mail cku@cku.bytom.pl).

Uzupenieniem wykadu bdzie wernisa wystawy kilkudziesiciu fotografii, ktrych motywem przewodnim jest "wiato i wiato".

Ryszard Kak
dyrektor
Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Bytomiu

Zaproszenie


19 marca 2015 r.

Klasa 1b miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


18 marca 2015 r.

Klasa 2c miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


18 marca 2015 r.

Pragnc kontynuowa z Pastwem wspprac w ramach przedstawienia oferty edukacyjnej studiw w Wojskowej Akademii Technicznej, zwracam si z uprzejm prob o umoliwienie zapoznania Maturzystw w Pastwa Szkole ze szczegami edukacyjnymi zaprezentowanymi w zaczonym folderze. Zaczone dokumenty przygotowane s do druku w formacie A-4 i A-3. Serdecznie dzikujemy za pomoc w rozpowszechnieniu oferty edukacyjnej oferowanej przez Wydzia Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z powaaniem

Dyrektor
Instytutu Organizacji i Zarzdzania
Wydziau Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej
Dr hab. in. Wodzimierz Miszalski, prof. WATPismo przewodnie

Folder informacyjny


17 marca 2015 r.

Uczestnicy fakultetu z jzyka polskiego uczestniczyli dzisiaj w warsztatach medialnych w BCK „Przestrze w literaturze i filmie”, ktre odbyy si w ramach programu KinoSzkoa.


16 marca 2015 r.

Klasa 2f miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


14 marca 2015 r.

Dzisiaj maturzyci pisali prbn matur z biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym.


12-13 marca 2015 r.

Grupa uczniw klas III, udaa si na pielgrzymk do Sanktuarium Jasnogrskiego w Czstochowie. Cz uczniw przebya tras do Czstochowy pieszo, rozpoczynajc wdrwk ju w czwartek. Klasa 2d miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


12 marca 2015 r.

Pragniemy zaprosi Pastwa uczniw do udziau w konkursie fotograficznym „Teatr w obiektywie” organizowanym przez III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Konkurs wpisuje si w obchody 250 – lecia Teatru Publicznego w Polsce oraz ma stanowi pretekst do bliszego przyjrzenia si teatrowi (repertuarowemu, amatorskiemu, szkolnemu) w zwizku ze zbliajcym si 27 marca Midzynarodowym Dniem Teatru.

Organizatorom przywiecaj nastpujce cele:

1. Ksztatowanie wraliwoci artystycznej.
2. Zainteresowanie modziey teatrem jako miejscem inspirujcym.
3. Prezentacja twrczoci modziey w dziedzinie fotografii.

Dla uczestnikw przewidzielimy nagrody rzeczowe a dla opiekunw podzikowania za wkad pracy.

Prosimy o dostarczanie prac (poczt lub osobicie) do 30 marca 2015 roku do sekretariatu szkoy ( III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie ul. Farna 5-7 41 -506 Chorzw).

Szczegy dotyczce przebiegu konkursu znajduj si w regulaminie.

Zachcamy do uczestnictwa w konkursie!

Katarzyna Sikora

AKADEMICKI ZESPӣ SZKӣ OGLNOKSZTACCYCH NR 2
III LICEUM OGLNOKSZTACCE IM.STEFANA BATOREGO
41-506 CHORZW UL.FARNA 5-7
NIP 6272652004 REGON 240975313
www.3lo.edu.pl

Regulamin konkursu


12 marca 2015 r.

Szkoa Policealna nr 1 w Tarnowskich Grach

zaprasza na DNI OTWARTE w okresie

23.03.2015 - 24.03.2015

od godziny 11.00-17.00

w programie :

- zwiedzanie klasopracowni zawodowych,
- moliwo skorzystania z bezpatnych zabiegw:
a) masau leczniczego,
b) pielgnacji i stylizacji paznokci,
c) henny brwi i rzs,
d) zabiegw fizykalnych,
- sodki poczstunek.


11 marca 2015 r.

Uczniowie klas 3a, 3b, 3c, 3e, 3f wybrali si dzisiaj do Zabrza na przedstawienie „Tanga” wg sztuki S. Mroka. Klasa 2b miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


10 marca 2015 r.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykadzie ksidza profesora Michaa Hellera „Od Wielkiego Wybuchu do guagu. Jak usprawiedliwi histori Wszechwiata?” organizowanym przez Uniwersytet lski w Katowicach.

Ksidz profesor Heller jest znanym na caym wiecie naukowcem, znakomicie czcym ze sob rne dziedziny nauki z filozofi, wsppracowa z wieloma naukowcami (jak np.:George Cayne). Wycieczk organizowaa pani Weronika Kaluba – Dytkowska. Na wykadzie ks.prof. Heller ciekawym, lecz nieskomplikowanym jzykiem stara si rzuci troch wiata na temat pochodzenia dobra i za, oraz ich powizania z drug zasad termodynamiki. Po wykadzie istniaa moliwo uzyskania autografu sawnego polskiego naukowca.


10 marca 2015 r.

Uczniowie klasy 3d wybrali si dzisiaj na przedstawienie „Tanga” wg sztuki S. Mroka, spektakl odby si w Teatrze Nowym w Zabrzu. Grupa uczniw klas I i III uczestniczya dzisiaj w wykadzie Michaa Hellera „Od Wielkiego Wybuchu do guagu”. Wyjazd na Uniwersytet lski zorganizowaa p. W. Kaluba.


9 marca 2015 r.

Klasa 2a miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


7 marca 2015 r.

Dzisiaj odbyy si prbne matury na poziomie rozszerzonym z WOSu, fizyki, chemii oraz z jzyka niemieckiego na poziomie podstawowym.


6 marca 2015 r.

Grupa uczniw klas I i II uczestniczya dzisiaj w wycieczce narciarskiej w Beskidy. Opiekunami podczas wyjazdu byli p. W. Kaluba, p. B. witek i p. A. witek.


5 marca 2015 r.

Jak co roku zapraszamy serdecznie do udziau w konkursie „Moja ulubiona pora roku". W zaczniku przesyamy regulamin wraz z kart zgoszenia.

Marzena Krok
Sekretariat MDK2

Regulamin


5 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z regulaminem tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Slskiej "Karlik",

ktry to stanowi rejonowe eliminacje do Slskiego piewania.Termin przesucha wstpnych - 14.04 (kart zgoszenia naley przesa wraz z zacznikami do 8.04). Prosz o przekazanie tego maila do nauczycieli piewu, rytmiki, nauczania pocztkowego. Zapraszamy zespoy, solistw, zespoy taneczne.

z pozdrowieniami

Sylwia Mistewicz
dzia organizacji imprez OPP4 "CET"


Regulamin
Karta zgoszenia
Ochrona danych


5 marca 2015 r.

Klasa 1e miaa dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


3 marca 2015 r.

Oferta nauczania w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie 4 klas pierwszych. Klasy I bd klasami oglnymi, realizujcymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotw. Klasy podzielone bd wedug stopnia znajomoci jzykw obcych. Jzykiem wiodcym moe by jzyk angielski lub jzyk niemiecki.

Uczniowie po I semestrze klasy I podejmowa bd decyzj o wyborze przedmiotw nauczanych zakresie rozszerzonym. Uczniowie maj moliwo sprecyzowania swych zainteresowa i dokonanie przemylanego wyboru przedmiotw nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom moliwo wyboru 3 przedmiotw spord nastpujcych: jzyk polski, jzyki obce, matematyka, historia, wiedza o spoeczestwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizowa bd przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zalenoci od wybranych przedmiotw, realizowanych zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczy bd w zajciach z przedmiotw uzupeniajcych - przyroda lub historia i spoeczestwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III nauk przedmiotw w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuowa bd w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone bd w grupach midzyoddziaowych.

Przykadowe moliwoci realizacji przedmiotw realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy ucze wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mog to by:
a. biologia, chemia, fizyka
b. biologia, chemia, jzyk polski
c. biologia, geografia, jzyk polski
d. wiedza o spoeczestwie, historia, jzyk polski
e. matematyka, informatyka, fizyka
f. matematyka, geografia, fizyka
g. wiedza o spoeczestwie, biologia, geografia
h. jzyk obcy nowoytny i dwa przedmioty oglnoksztacce spord nastpujcych:
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz jzyk polski, matematyka, wiedza o spoeczestwie, informatyka.

Realizujc misj propagowania sportowego trybu ycia, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy zajcia sportowe z: koszykwki, siatkwki/ siatkwki plaowej, piki nonej, zajcia rekreacyjno-zdrowotne, siowni/tenis stoowy, pywanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, eglarstwo/ratownictwo, wspinaczk skakow, krgle. W ramach zaj z wychowania fizycznego proponujemy take zajcia taneczne, aerobik i step.

W ofercie mamy take wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat mona zaliczy wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do filharmonii i teatrw, wyjazdy na sesje naukowe, odbywajce si na Politechnice lskiej i w Uniwersytecie lskim. Szkoa posiada zaangaowan, otwart i jednoczenie dowiadczon kadr. Wikszo nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, penicy funkcj egzaminatorw maturalnych Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od lat pracujemy w systemie grup midzyoddziaowych, w klasach drugich i trzecich koncentrujemy si na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemylenia i waciwy wybr przedmiotw zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowizkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na powicenie uwagi tym przedmiotom, ktre ucze naprawd lubi. Zajcia fakultatywne to take moliwo poznania kolegw i koleanek z innych klas, gdy zajcia odbywaj si w grupach midzyoddziaowych.

IV Liceum Oglnoksztacce na co dzie ttni yciem. Modzie regularnie organizuje noce filmowe, wieczornice artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, flash mobach czy lipdubach, nagrywa filmy i muzyk. Zdobywamy take nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych.

Jestemy wic szko wszechstronn. czymy tradycj i nowoczesno. Dlatego 1 wrzenia musisz by z nami.


2 marca 2015 r.

Uczestnicy i organizatorzy "Amatorskiej Wystawy Fotograficznej uczniw IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu BEZ KLISZY 7" zapraszaj na Wernisa wystawy do CH AGORA w Bytomiu w dniu 4 marca 2015 roku o godzinie 18.00


2 marca 2015 r.

Klasy 1a i 1d miay dzisiaj zajcia z preorientacji zawodowej.


2 marca 2015 r.

STOWARZYSZENIE AMADEUSZ

43-400 Mysowice ul. Mikoowska 3
NIP 222-081-64-20 tel./fax. 32 764 36 45
PKO BP 34 1020 2528 0000 0102 0165 2957 www.stowamad.pl
Zarzd Stowarzyszenia Ognisk Edukacyjno Artystycznych bardzo prosi o przekazanie nauczycielom i uczniom Pastwa szkoy informacji, e IX Edycja Internetowego Konkursu Wiedzy Muzycznej wkrtce si rozpocznie.
Patronat honorowy nad Festiwalem i Internetowym Konkursem Wiedzy Muzycznej objli:
Prezydent Miasta Mysowice - Edward Lasok
Dyrektor Biblioteki lskiej w Katowicach - prof. zw. Jan Malicki
Konkurs rozpocznie si 21.03.2015 r. i bdzie trwa do 12.04.2015 r. Cao przeprowadzona zostanie za pomoc Internetu.
Na stronie http://stowamad.edu.pl mona si ju zarejestrowa i od 21.03.2015 r. bra udzia w rozwizywaniu zada i testw konkursowych. Uczniowie w konkursie rejestruj si samodzielnie w podobny sposb jak na portalach spoecznociowych.
Udzia w konkursie jest bezpatny. Dla laureatw przewidujemy nagrody rzeczowe, ktre wrczane bd 18.04 2015 r. podczas Koncertu Finaowego w sali Parnassos w Bibliotece lskiej w Katowicach.

Wszelkie pozostae informacje zamieszczone s na stronie konkursu http://stowamad.edu.pl lub stronie stowarzyszenia http://www.stowamad.pl w regulaminie.

Bardzo serdecznie zachcamy do udziau Pastwa uczniw w konkursie.
Pozdrawiamy
Zarzd Stowarzyszenia AMADEUSZ


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ