UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2009]
25, 27 listopada 2009

Wycieczka przedmiotowa do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego".

Klasy trzecie wziy udzia w wycieczce przedmiotowej do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego". Uczniowie zwiedzali miejsca zwizane z dziaalnoci St. Wyspiaskiego i okolicznociami powstania "Wesela". W "Rydlwce" uczniowie wysuchali historii powstania "Wesela", a w Muzeum St. Wyspiaskiego zwiedzali ekspozycj powicon artycie.
28 listopada 2009

Matura prbna z historii i biologii.

W dniu dzisiejszym odby si kolejny prbny egzamin maturalny. Histori na poziomie podstawowym pisao 26 uczniw, na poziomie rozszerzonym 6. Do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym podeszo 6 uczniw i 45 na poziomie rozszerzonym. Ta forma egzaminu jest doskona form przygotowania do matury majowej.

23 listopada 2009

Stypendium Prezesa Rady Ministrw

W dniu dzisiejszym uczennica naszej szkoy Kinga Stecua z klasy 3 B otrzymaa z rk Prezydenta Miasta Bytomia p. Piotra Koja list gratulacyjny z okazji otrzymania Stypendium Prezesa Rady Ministrw w roku szkolnym 2009/2010.
Kinga zostaa rwnie stypendystk wojewdztwa lskiego za wybitne osignicia w nauce. Stypendium to otrzymaa z rk Marszaka Wojewdztwa lskiego p. Bogusawa migielskiego.

18 listopada 2009

Obchody wiatowego Dnia Systemw Informacji Geograficznej GiS Day

Grupa uczniw kl. 1e braa udzia w obchodach wiatowego Dnia Systemw Informacji Geograficznej GiS Day, ktre odbyy si w Urzdzie Miejskim w Bytomiu.

14 listopada 2009

Prbna matura z matematyki

Wzorem lat ubiegych rozpoczynamy cykl prbnych matur. Matury odbywa si bd w soboty i obejm wszystkie przedmioty egzaminacyjne.
W dniu dzisiejszym odby si egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin pisao 44 uczniw.

7-8 listopada 2009

Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu "Ambasador mediacji"

W dniach 7-8 listopada grupa 17 uczniw klas I i II uczestniczya w wyjazdowym szkoleniu w ramach projektu "Ambasador mediacji". Warsztaty odbyy si w Kamesznicy.
Uczestnicy szkolili si w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji i mediacji. Zajcia prowadzone byy przez wykwalifikowanych mediatorw. Wszystkie przedstawione zagadnienia byy prezentowane w formie aktywnych wicze. Uczestnicy mogli nabywa umiejtnoci poprzez odgrywanie rnych rl i dzielenie si swoimi emocjami.

6 listopada 2009

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Ludzie (onierze- poeci, ksia, przywdcy powstania, kobiety, ludno cywilna, harcerze i Niemcy) w Powstaniu Warszawskim"

Dnia 6 listopada 2009 roku, pod opiek mgr Karoliny Mamcarczyk, grupa uczniw klasy I b uczestniczya w podsumowaniu projektu edukacyjnego "Ludzie (onierze- poeci, ksia, przywdcy powstania, kobiety, ludno cywilna, harcerze i Niemcy) w Powstaniu Warszawskim" zorganizowanym przez II Liceum Oglnoksztacce im. Stefana eromskiego.

6 listopada 2009

Midzyszkolny Konkurs Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej "Polskie drogi do niepodlegoci"

W dniu 6 listopada br.,w ramach obchodw rocznicy wita Niepodlegoci, w IV LO im. Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej "Polskie drogi do niepodlegoci". Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ "Solidarno" Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego.W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a take reprezentujcy Modzieowe Domy Kultury. Po raz pierwszy w konkursie wziy udzia chry.
Jury w skadzie: mgr Danuta Szymczyk (reyser teatralny), mgr Andrzej Kiebusiewicz (NSZZ) Solidarno, mgr Zygmunt Michalski (Urzd Miejski) ocenio wystpy modych artystw.

W kategorii pieni patriotycznej najwyej oceniono chr "Grupa Consonans" - reprezentujcy Modzieowy Dom Kultury Nr 1. Za wykonanie pieni "Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony" chr zdoby GRAND PRIX.

Dwa pierwsze miejsca otrzymay ex aequo Chr eski "Senza Rigore" reprezentujcy MDK Nr 1 i MDK Nr 2 za wykonanie pieni "Gaude Mater Polonia"

oraz Zesp Wokalno-Instrumentalny z Gimnazjum Nr 7 za pie "Ojczyzna" Solici zajli nastpujce miejsca:
I miejsce - Magdalena Kucharska - uczennica IV LO - za wykonanie pieni "Miejcie nadziej"
II miejsce - Ewa Walacik - uczennica Gimnazjum Nr 9 - za wykonanie piosenki z repertuary Ireny Santor "Powrcisz tu"
III miejsce - uczniowie IV LO - Filip Oczkowski, Damian Poseek, Grzegorz Pluciski ,ktrych usyszelimy w pieni "Spotkanie z..."

W kategorii recytacja jury przyznao nastpujce miejsca:
I miejsce - uczennicy Marcie Maek z Gimnazjum Nr 7 - za recytacj wiersza Artura Oppmana "Rok 1918"
II miejsce ex aeguo : Pawe Nowak - ucze I LO- za recytacj wiersza Juliusza Sowackiego pt. "mier, co 13 lat staa koo mnie"
Adrianna Jendroszek - uczennica IV LO - za prezentacj utworu Tadeusza Houja "Mowa o wolnoci"
III miejsce przyznano Andrzejowi Starkowi z Gimnazjum Nr 1 za recytacj wiersza Wadysawa Broniewskiego "Bagnet na bro"

- Nagrody Przewodniczcego Solidarnoci otrzymali:
Aleksandra Goska - uczennica Gimnazjum Nr 1, ktr usyszelimy w utworze Lusi Ogiskiej "Fotografia"
Witold Niziski - reprezentujcy Gimnazjum Nr 2 - za wykonanie pieni - "Dzikuj za mio"
Natalia Kwolek z IV LO - za pie "Szklane domy"
Opiek merytoryczn nad konkursem sprawoway nauczycielki IV LO mgr Iwona Orlacz i mgr Sylwia Bielski

4 listopada 2009

Wykad p. D. Skibiskiego

Uczniowie klas I uczestniczyli dzisiaj w kolejnym wykadzie p.Dariusza Skibiskiego, ktry tym razem opowiada o teatrze greckim.

4 listopada 2009

Spotkanie w MBP powicone astronomii

Klasa IIIa uczestniczya w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w MBP w Bytomiu, powiconym astronomii. W dniu dzisiejszym uczniowie wysuchali wypowiedzi fotografa i redaktora "Astrohobby Pikno Wszechwiata"
3 listopada 2009

Matura prbna z matematyki

Od godz. 9:00 - 152 uczniw klas III rozwizywao zadania w ramach prbnej matury z matematyki. Egzamin ten ma przygotowa uczniw do majowego obowizkowego egzaminu z matematyki.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ