IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kontakt
A+ R A-

Rekrutacja

Oferta nauczania w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie 4 klas pierwszych. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów. Klasy podzielone będą według stopnia znajomości języków obcych. Językiem wiodącym może być język angielski lub język niemiecki.


Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych zakresie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość sprecyzowania swych zainteresowań i dokonanie przemyślanego wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom możliwość wyboru 3 przedmiotów spośród następujących: język polski, języki obce, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizować będą przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zależności od wybranych przedmiotów, realizowanych zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z przedmiotów uzupełniających - przyroda lub historia i społeczeństwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuować będą w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone będą w grupach międzyoddziałowych. 

Przykładowe możliwości realizacji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mogą to być:
a. biologia, chemia, fizyka 
b. biologia, chemia, język polski 
c. biologia, geografia, język polski
d. wiedza o społeczeństwie, historia, język polski 
e. matematyka, informatyka, fizyka 
f. matematyka, geografia, fizyka 
g. wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia 
h. język obcy nowożytny i dwa przedmioty ogólnokształcące spośród następujących: 
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Realizując misję propagowania sportowego trybu życia, w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy zajęcia sportowe z: koszykówki, siatkówki/ siatkówki plażowej, piłki nożnej, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, siłownię/tenis stołowy, pływanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, żeglarstwo/ratownictwo, wspinaczkę skałkową, kręgle. W ramach zajęć z wychowania fizycznego proponujemy także zajęcia taneczne, aerobik i step. 

W ofercie mamy także wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat można zaliczyć wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do muzeów i teatrów, wyjazdy na sesje naukowe, odbywające się na Politechnice Śląskiej i w Uniwersytecie Śląskim. Szkoła posiada zaangażowaną, otwartą i jednocześnie doświadczoną kadrę. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, pełniący funkcję egzaminatorów maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Od lat pracujemy w systemie grup międzyoddziałowych, w klasach drugich i trzecich koncentrujemy się na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemyślenia i właściwy wybór przedmiotów zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowiązkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na poświęcenie uwagi tym przedmiotom, które uczeń naprawdę lubi. Zajęcia fakultatywne to także możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych klas, gdyż zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

IV Liceum Ogólnokształcące na co dzień tętni życiem. Młodzież organizuje imprezy artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, nagrywa filmy i muzykę. Zdobywamy także nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych. 

Jesteśmy więc szkołą wszechstronną. Łączymy tradycję i nowoczesność. Dlatego 1 września musisz być z nami.

 

REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY  PIERWSZEJ

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

w 2019 roku

 

 • 1.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2019/2020
 5. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.
 • 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przyjęć do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2019 r.,
 2. szkole – należy rozumieć przez to IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 3. dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 4. komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć przez to szkolną komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Bytomiu,
 5. organie prowadzącym – należy rozumieć przez to Urząd Miejski w Bytomiu,
 6. klasie pierwszej – należy rozumieć przez to klasę pierwszą, utworzoną w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w roku szkolnym 2019/2020,
 7. kandydacie – należy rozumieć przez to absolwenta szkoły gimnazjalnej, który uczestniczy w procesie rekrutacji, której dotyczy regulamin,
 • 3.

Regulamin określa zasady oraz terminy przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych.

 • 4.

Za prawidłową organizację i przebieg rekrutacji odpowiedzialni są członkowie komisji rekrutacyjnej, powołani przez dyrektora.

 • 5.

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w 2019 r. szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej i kandydaci poddają się jej wynikom.

 • 6.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną cztery  klasy pierwsze, z których każda będzie liczyła 32 uczniów.

 1. klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów.
 2. klasy podzielone będą według stopnia znajomości języków obcych. Językiem wiodącym może być język angielski lub język niemiecki.
 3. uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, uczniowie będą mieli możliwość wyboru 3 przedmiotów,  realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród następujących: język polski, języki obce, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.
 4. w klasach II i III przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 • 7.

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki,
 3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • 8.

Dla poszczególnych klas pierwszych, utworzonych jedynie na potrzeby systemu rekrutacji elektronicznej, ustalono następujące przedmioty, o których mowa w §7.c:

 1. klasa 1AB - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, języki obce.
 2. klasa 1CD - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia , chemia, fizyka , geografia, języki obce.
 • 9.

W trakcie rekrutacji, za oceny uzyskane w gimnazjum z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w §7, można uzyskać następujące ilości punktów:

 1. celujący -            18 punktów,
 2. bardzo dobry - 17 punktów,
 3. dobry -            14 punktów,
 4. dostateczny - 8 punktów,
 5. dopuszczający -  2 punkty,
 • 10.

W trakcie rekrutacji można uzyskać punkty również za:

 1. uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego - liczba punktów za poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (maksymalnie 18 punktów).
 3. zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
 • 11.

Każdemu kandydatowi, w trakcie rekrutacji, dolicza się punkty uzyskane w trakcie egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,.
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • język obcy nowożytny– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 • 12.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 • 13.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu odpowiedniej części lub danej części egzaminu gimnazjalnego ilość punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z z §8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

 

 • 14.
 1. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych  i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia .
 2. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 3. Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej.   
 • 15.

Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty poszczególne części rekrutacji odbędą się w następujących terminach:

 1. od 13 maja  do 25 czerwca 2019 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły .

Kandydat decydujący  się na wybór większej liczby oddziałów w szkole, we wniosku wskazuje wszystkie odziały pozostające w jego zainteresowaniu.

 

 1. od 21 czerwca  do 25 czerwca 2019 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły:

-  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach   egzaminu gimnazjalnego,

- kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem oraz potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej,

- 2 zdjęcia,

 

 1. 16 lipca 2019 r.– ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 2. od 16 lipca do 22 lipca 2019r. odbiór przez kandydatów niezakwalifikowanych złożonych dokumentów,
 3. od 16 lipca do 24 lipca 2019 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do  szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o  ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
 4. 25 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 5. 19 sierpnia 2019 r. – podanie list klas.                                                             
 • 16.

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który spełnił wszystkie wymogi określone w §15 oraz uzyskał, w trakcie rekrutacji do klas pierwszych, co najmniej 100 punktów, liczonych wg zasad określonych w regulaminie.

 • 17.

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.                                              

 • 18.
 1. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą
  i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 2. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej
 • 19.

Nieprzekazanie przez ucznia bądź jego rodziców oryginałów dokumentów w terminie określonym w §15 lit. „e” regulaminu, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy przyjętych.

 • 20.

Jeżeli, w terminie oraz trybie określonym w §15, mniejsza ilość uczniów  potwierdzi wolę uczęszczania do szkoły, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć mniejszą ilość klas pierwszych lub klasy pierwsze z mniejszą ilością uczniów.

 • 21.

Listy uczniów dla poszczególnych klas pierwszych są ustalane przez komisję rekrutacyjną w oparciu o następujące kryteria:

 1. deklaracje językowe kandydatów,
 2. wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.
 • 22.

 

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na mocy decyzji, wydanej na podstawie listy uczniów przyjętych, opracowanej przez komisję rekrutacyjną.

 • 23.

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w §23 pkt.1.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 24.

 

Sprawy związane z rekrutacją do klas pierwszych załatwiane są w sekretariacie  w godzinach przyjmowania petentów.

 • 25.

Przyjmowanie dokumentów, o których mowa w §15 lit. „a”, „b”, „e”  będzie odbywać się w sekretariacie bądź w innym pomieszczeniu, wyznaczonym przez dyrektora.

 

Dyrektor IV LO w Bytomiu

mgr Tadeusz Paliga

Regulamin przyjęć - pobierz

Współpraca