Helena Morawiec (z domu Woźniak) urodziła się 15 lutego 1909 roku w Lublinie. Pochodziła z rodziny półszlacheckiej o głębokich tradycjach patriotycznych.

Po ukończeniu dwóch klas szkoły powszechnej uczęszczała najpierw do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, gdzie zdała egzamin dojrzałości w 1929 roku.

W 1933 roku H. Morawiec ukończyła wydział humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra filologii klasycznej.

Początkowo odbywała 2-letnią bezpłatną praktykę w Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Lublinie pod kierunkiem prof. Janiny Pliszczyńskiej ucząc jednocześnie języka łacińskiego - na podstawie kontraktu - w miejscowym gimnazjum prywatnym.

Od 1936 roku aż do wybuchu wojny pracowała jako nauczyciel etatowy w Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

W latach 1939 - 1945 uczyła dzieci i młodzież z terenu Zamościa i okolic na tajnych kompletach. Wraz z działaczami AK (była członkiem) i BCH, przebywającymi w pobliskich lasach, organizowała egzaminy promocyjne i maturalne w Klasztorze Ojców Bernardynów Kwestarzy w Radecznicy k/Zamościa.

Do 27 lipca 1944 roku była członkiem Komisji Egzaminacyjnej na powiaty: zamojski, biłgorajski i hrubieszowski.

Ponieważ Urząd Pracy i Gestapo ustawicznie prześladowało nauczycieli bez oficjalnego zajęcia, podjęła pracę w Spółdzielni Rolno - Handlowej, a następnie w Ubezpieczalni Społecznej w referacie lecznictwa.

Po wyzwoleniu tych ziem przez Armię Radziecką, w końcu lipca 1944 roku, brała udział w zorganizowaniu Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego. Wkrótce została mianowana wicedyrektorem Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu, którą to funkcję pełniła do czerwca 1945 roku.

W lipcu 1945 roku Helena Morawiec, wraz z mężem, wyjechała do Bytomia i od 1 września podjęła pracę w II Gimnazjum i Liceum Męskim w Bytomiu - jako nauczyciel języka łacińskiego.

Z chwilą przemianowania szkoły, w 1949 roku na II Ogólnokształcącą Szkołę T.P.D. powierzono jej opiekę wychowawczą nad wszystkimi dziewczętami w zakładzie.

W 1955 roku H. Morawiec uzupełniła wykształcenie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując kwalifikacje do nauczania historii.

Z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu była związana przez 45 lat. Mimo odejścia na emeryturę w 1969 roku ciągle pracowała w tej szkole, aż do 1990 roku. Przez te wszystkie lata była mocno zaangażowana w działalność szkoły na wszelkich płaszczyznach. Zawsze uznawana za autorytet znajdowała się blisko młodzieży i jej spraw.

Pomimo upływu lat jest Ona nadal postacią, której charyzma wywiera wpływ na pracę i działalność wychowawczą prowadzoną przez kolejne pokolenia nauczycieli i wychowawców .1)

Wiele czasu poświęciła H. Morawiec pracy społecznej. W latach 1958 - 1965 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty. Była członkiem Prezydium ZNP w Bytomiu i przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego. Kierowała również Uniwersytetem Pedagogizacji Rodziców przy IV L.O.

Za wieloletnią pracę pedagogiczną i społeczną H. Morawiec została wyróżniona:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 stycznia 1997 H. Morawiec została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznawanym zasłużonym dla oświaty i ZHP oraz za tajne nauczanie w latach okupacji.

 

Zjazd absolwentów w 1995 r. - 50 lecie szkoły

Pani Morawcowa w otoczeniu przedstawicieli naszej szkoły

Pani Morawcowa na uroczystości wręczenia Krzyża Oficerskiego

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Jubileusz 45 lecia pracy prof. Morawcowej

Rok 1990. Zjazd absolwentów z rocznika 1946